Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA SC Apă Canal SA Sibiu

 

Se convoacă AGA SC APĂ CANAL SA SIBIU ?n data de 29 martie 2017, ora 12,00 si 12,30.

 

 
CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 113 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 29.03.2017, ora 12.00, respectiv ora 12.30.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pe anul 2017; Programul de activitate și strategia societății pe anul 2017;

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobare declarare ca punct de lucru/sediu secundar: Centrul Voila ;
2. Modificarea/ completarea Actului Costitutiv al Societății la poziția ” Acționarii ” :
” 21. Comuna Șura Mare, prin Consiul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr. 252, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Bunea Răzvan Aurel, administrator pubilc, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mare nr. 3/31.01.2017;”
3. Prezentare Raport semestrial al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pentru semestrul II 2016 ;
4. Diverse.

În situaţia în care Adunările Generale ale Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 04.04.2017, la ora 12, respectiv ora 12.30 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 08-16.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 27-02-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii Apei