Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator al AGA SC Apă Canal SA Sibiu

 

Miercuri, 24 mai 2017, se convoaca Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal SA Sibiu.

 

 

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 24 mai 2017, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi :


1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2016; Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2016;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exerciţiul financiar 2016;
3. Aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2016, a anexelor acestuia, a contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului realizat;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016;
5. Propunerea spre aprobare a declanșării procedurii de selecție, efectuată de un expert independent,persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publce, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
6. Diverse.

În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 30 mai 2017, la ora 12, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07,00 -15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

Ultima modificare 19-04-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii Apei