Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII

 

Cv-urile se depun p?nă pe 27 iulie ac.

 

 PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII APĂ-CANAL S.A. SIBIU

În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Eschil nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J 32/1023/1998, CIF RO 2684940, site http://www.apacansb.ro,

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru un post de membru neexecutiv și independent în Consiliul de Administraţie al societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu.

Persoana/persoanele selectată/e trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:
1. Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
2. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2)).
3. să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
4. să aibă cunoştinţe referitoare la aspectele specifice activităţii unei societăţi publice şi la specificul activităţii societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu;
5. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict cu societatea Apă-Canal S.A. Sibiu sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;
6. să nu fie membru/membri al/a mai mult de trei Consilii de Administraţie, luându-se în calcul şi postul pe care îl vor ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul de Administraţie al societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu.

Criteriu care constituie avantaj: experiența în conducerea/administrarea de întreprinderi publice din domeniul gospodăriei comunale.

Dosarul de participare se va depune la sediul societății până la data de 27 iulie 2017 ora 9,00 și va conține în mod obligatoriu, sub sancțiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete:
1) Scrisoare de intenție
2) Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3) copie act de identitate;
3) copie documente care atestă pregătirea profesională (acte de studii);
4) copie documente care atestă experiența în administrare/management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
5) declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiei de la punctul 5 privind starea de litigiu/conflict;
6) cazier judiciar;
7) cazier fiscal;
8) declaraţie (netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie;
9) orice alte acte care dovedesc experiența și calificarea relevante, care constituie avantaj.

Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea condiţiilor legale.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților; etapa a II-a – evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.
Vor fi incluse pe lista scurtă numai persoanele care vor fi declarate ”admise” în urma parcurgerii celor două etape succesive de mai sus.

 

 

 

Ultima modificare 23-06-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii Apei