Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Procedură de selecție pentru Consiliul de Administrație al Societății APĂ-CANAL S.A. SIBIU

 

Dosarul de participare se va depune la sediul societății până la data de 5 ianuarie 2018 ora 9,00

 

În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Eschil nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J 32/1023/1998, CIF RO 2684940, site http://www.apacansb.ro,

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru un post de membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu.

Persoana/persoanele selectată/e trebuie să îndeplinească următoarele CONDIŢII:

1. Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
2. Studii superioare tehnice, economice şi/sau juridice, atestate prin diplomă de licenţă;
3. să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
4. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2));
5. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict cu societatea Apă-Canal S.A. Sibiu sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate;
6. să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese;
7. să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 (luându-se în calcul şi postul pe care îl vor ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul de Administraţie al societăţii Apă-Canal S.A. Sibiu);
8. stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicina muncii;
9. cazier judiciar şi cazier fiscal fără incidente incompatibile cu calitatea de administrator.

Criterii de evaluare:

 cunoştinţe tehnice, economice şi/sau financiare în domeniul infrastructurii urbane, servicii comunitare;
 cunoaşterea legislaţiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; modificată şi completată de Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 competenţe de management, etică şi integritate, gândire strategică, planificare, organizare şi capacitatea de a lua decizii;
 capacitate de decizie, analiză şi abilităţi comunicaţionale (verbal şi scris);
 cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (avantaj);
 cunoştinţe în domeniul derulării proiectelor finanţate din fonduri europene (avantaj).

Dosarul de participare se va depune la sediul societății până la data de 5 ianuarie 2018 ora 9,00 și va conține în mod obligatoriu, sub sancțiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete:
1) Scrisoare de intenție
2) Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3) copie act de identitate;
4) copie documente care atestă pregătirea profesională (acte de studii);
5) copie documente care atestă experiența în administrare/management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
6) declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor de la punctele 4-7 de mai sus;
7) cazier judiciar;
8) cazier fiscal;
9) declaraţie (netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie;
10) orice alte acte care dovedesc experiența și calificarea relevante, care constituie avantaj.

Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea condiţiilor legale.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților; etapa a II-a – evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.
Vor fi incluse pe lista scurtă numai persoanele care vor fi declarate ”admise” în urma parcurgerii celor două etape succesive de mai sus.

 

 

 

Ultima modificare 04-12-2017  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Prietenii ApeiPolitica pentru Protectia Datelor