Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

 

Convocator a AGA SC Apă Canal SA Sibiu

 

Se convoacă AGA Apă Canal SA Sibiu in ziua de 29 mai 2018, ora 11,00.

 

 În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A., Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, jud. Sibiu, în ziua de 29.05.2018, ora 11.00 și respectiv ora 12,00.


Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :


1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;
2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2017;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exerciţiul financiar 2017;
4. Aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2017, a anexelor acestuia, a contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului realizat;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017;
6. Aprobarea ponderilor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexa la contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administratie;
7. Diverse.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea schimbării denumirii SC Apă Canal SA Sibiu în Apă Canal Sibiu SA
2. Aprobarea modificarii Art.2: DENUMIREA SOCIETĂŢII din Actului Constitutiv al Apă Canal SA Sibiu ca urmare schimbării denumirii societății după cum urmează:
"Art.2: DENUMIREA SOCIETĂŢII
Denumirea Societăţii este: APĂ CANAL SIBIU SA."
3. Declararea unor noi puncte de lucru
4. Schimbarea denumirii unor puncte de lucru înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Sibiu
5. Diverse.

În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară si Extradordinara a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A Sibiu pentru ziua de 30.05.2018, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

 

 

 

Ultima modificare 23-04-2018  Primaria Sibiu
 

Primaria SIBIU Alaturi de Primaria Sibiu realizam cele mai indraznete proiecte

Admitere HidroNotificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.