ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

 

 HOTĂRÂREA nr.8

din data de 18.12.2020

 

 

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a avut loc având în vedere prevederile art.1 si art.4 din Ordonanța de Urgență nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor masuri în domeniul societăților , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, în data de 18.12.2020, ora 11:00, la convocarea Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.,

În temeiul art 15 pct (5) al Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.:

 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

Votul s-a organizat exclusiv prin corespondență.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A., persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfăşurat prin transmiterea în scris a votului acţionarilor ce deţin un număr de 1.987.657 acţiuni din totalul de 1.987.685 acţiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Preşedintele de şedinţă, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

  1. Aprobarea numirii Auditorului Finanicar, a termenilor şi condiţiilor contractului încheiat cu Auditorul financiar;
  2. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul financiar, respectiv  BDO Audit SRL.

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

   

Adoptată astăzi,

18.12.2020


PREŞEDINTE  C.A.                                                        SECRETAR ȘEDINȚĂ

ec. Bucura Cristian                                                      ec. Nicoleta Stoica 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.