POLITICA INTEGRATĂ DE MANAGEMENT, CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ,
Angajamentul DIRECTORULUI GENERAL pentru anul 2020, Viziune-Misiune-Obiective

România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030.

Politica operatorului regional pentru servicii de distribuție apă potabilă și servicii de canalizare ,,APĂ CANAL SIBIU S.A.,, pentru anul 2020 în acest context, urmărește asigurarea capacităţilor de distribuție prin extindere și retehnologizare pentru satisfacerea cerinţelor de consum din aria de acoperire și prin extinderea acesteia. Păstrarea poziției de lider regional pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice din România în condiții de eficacitate, eficiență și profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea angajaților și partenerilor noștri.
Viziune,
Dezvoltarea ca plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”
Accesibilitate la servicii prin prisma suportabilității acestora și a tratamentului nediscriminatoriu.
Misiune
APĂ CANAL SIBIU S.A., se aliniază sistemului de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2020,

,, O COMPANIE RESPONSABILĂ FAȚĂ DE COMUNITATE, VIABILĂ ECONOMIC, RENTABILĂ FINANCIAR,,

În calitate de Director General mă angajez față de clienți, parteneri, organizații locale, ca împreună cu echipa APĂ CANAL SIBIU S.A. să participăm la creșterea calității vieții, să gestionăm un sistem de management integrat, calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă, să dezvoltăm sistemul de control intern managerial în concordanță cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și Ordinului SGG nr.600/2018, care să ne permită sprijin în dezvoltarea de comunități sustenabile și prospere îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă și apă uzată abordând următoarea:
Strategie,
,, Creștere economică, modernizare tehnologică, accesare programe cu finanțare europeană, creșterea nivelului de pregătire profesională, creșterea responsabilității față de comunitate,,
prin asigurarea:
Siguranței în alimentarea cu apă potabilă și în prestarea serviciilor de canalizare, realizând:
• Asigurarea capacităţilor de distribuție prin extindere și retehnologizare pentru satisfacerea cerinţelor de consum din aria de acoperire;
• Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor;
• Aplicarea măsurilor de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal.
Dezvoltării durabile,-eficienței economice, prin:
• Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică;
• Modernizarea sistemelor de contorizarea;
• Grija pentru mediu, reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
• Rentabilizare prin reducerea consumurilor tehnologice;
• Implementarea de programe de responsabilitate socială în vederea creșterii gradului de coeziune socială.
Competitivității ca urmare a:
• Stabilirii obiectivelor generale, precum şi a celor specifice în concordanţă cu misiunea APĂ CANAL SIBIU S.A. în conformitate cu cerinţele legale, de reglementare şi politicile interne. Atingerea obiectivelor într-un mod economic și eficient.
• Respectarea politicilor şi regulilor managementului, protejarea bunurilor şi a informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor si greşelilor; Intensificarea eforturilor de consolidare a integrităţii în mediul de afaceri, mai ales prin: implementarea unui plan de integritate, dezvoltarea şi aplicarea codului etic al organizației, aplicarea măsurilor preventive pentru funcţiile sensibile şi a mecanismelor de tratare a incidentelor de integritate;
• Monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate utilizând indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, și eficiență;
• Implicarea angajaților pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate și satisfacere cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate, îmbunătățirea continuă a performanțelor;
• Stabilirea unui cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor din cadrul organizației, într-o manieră sistematică, transparentă și credibilă. Un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului și asigurării securității și sănatății în muncă;
• Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului companiei;

și asumându-ne următoarele:
Obiectivele generale, în concordanță cu viziunea, misiunea, strategia, politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, pe care ne-o asumăm şi pentru care luăm măsurile necesare pentru implementare în anul 2020, sunt:
 Orientarea către clienți, Creșterea eforturilor pentru a fi recunoscuţi ca furnizori de soluţii competitive, de încredere şi care pot aduce mai mult confort şi eficienţă pentru clienţii noştri. Asigurarea accesului la infrastructura de apă și apă uzată.
 Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare. Păstrarea poziției de lider regional pe piața serviciilor de utilități din România, în condiții de eficacitate, eficiență și profitabilitate. Dezvoltarea portofoliului de clienți, asigurarea calității apei furnizate și a serviciilor, încadrarea vitezei de rotație a creanțelor clienți în max. 85 de zile. Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități.
 Extinderea ariei de operare în condiții de management eficient al resurselor prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană. Accesarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructură Mare. Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii pentru investițiile majore.
 Protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului. Un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului și asigurării securității și sănătății în muncă.
 Implicarea angajațiilor pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și asteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate. Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente.
 Colectarea, monitorizarea şi gestiunea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor necesare pentru o funcţionarea eficientă, asigurarea unui grad înalt de satisfacţie a utilizatorilor în condiţiile păstrării preţurilor şi tarifelor în pragul de suportabilitate a populaţiei din aria deservită. Realizarea indicatorilor financiari (Pondere creanțe restante în total creanțe, Ponderea datorii restante în total datorii, Cheltuieli toatale la 1000 lei venituri, Lichiditate generală, Datoria financiară EBITA).
Directorul general și conducerea fiecărei entități organizatorice își asumă întreaga responsabilitate pentru aplicarea eficientă și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management integrat și a Sistemului de control intern managerial. Politica, viziunea, misiunea și stategia de dezvoltare este comunicată, înțeleasă și menținută în cadrul organizației și disponibilă părților interesate.
Directorul general a hotărât ca Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, având autoritatea și responsabilitatea funcționării Sistemului de management integrat și a Sistemului de control intern managerial să fie d-na ing. Vasile Marcela Maria.

 

Director general,

ing. Vasile Maier