ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI POLITICA INTEGRATĂ DE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE SI SECURITATE ÎN MUNCĂ. OBIECTIVE

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în concordanță cu cerinţele
standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 17025:2005 şi OHSAS 18001:2008, ca principal mijloc de creştere a performanţelor SC Apă Canal SA. prin:

stabilirea obiectivelor în domeniul calităţii, mediului, sănătății și securității în muncă la nivel de societate, corelate cu politica societății și transpunerea lor în obiective specifice la nivelurile și funcțiile relevante din cadrul societății;
promovarea unei comunicări eficiente în cadrul societăţii, pe baza căreia toţi angajaţii să fie informaţi asupra politicii şi obiectivelor privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă;
conştientizarea şi implicarea angajaților societății în focalizarea acţiunilor lor pentru satisfacţia clienţilor şi ale tuturor părţilor interesate, îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi de sănătate și securitate în muncă;
asigurarea cadrului organizatoric, informaţional şi a resurselor necesare pentru
îndeplinirea politicii, obiectivelor şi angajamentelor în domeniul calităţii, mediului, sănătății și securității în muncă;
Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă a organizaţiei noastre constă în realizarea unor servicii şi produse de înaltă calitate, în condiţii de eficienţă şi profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea angajaţilor şi partenerilor nostri.

Obiectivele generale pe care se bazează politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, pe care ne-o asumăm şi pentru care luăm măsurile necesare pentru implementare, sunt:

satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a altor părţi interesate prin
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi reglementărilor existente armonizate cu normele Uniunii Europene şi a altor cerinţe în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securității în muncă;
deservirea în condiţii optime a populaţiei, agenţilor economici și instituțiilor publice din aria de operare a SC APĂ CANAL SA SIBIU și îmbunătățirea infrastructurii de apă-canal prin implementrarea proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”;
protejarea mediului înconjurător prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile;
evaluarea continuă, împreună cu reprezentanţii salariaţilor şi ţinerea sub control a riscurilor privind sănătatea și securitatea angajaţilor noştri şi a oricărei alte persoane care ar putea fi afectată de activitatea sa şi implementarea măsurilor de prevenire a rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
realizarea şi îmbunătăţirea continuă a comunicării cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, cu privire la politica, obiectivele şi performanţele activităţilor noastre;
instruirea, conştientizarea şi responsabilizarea tuturor angajaţilor societăţii cu privire la obligațiile lor individuale în domeniul calităţii, mediului, sănătății și securității în muncă;
Politica și obiectivele de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă sunt analizate periodic, în cadrul analizelor efectuate de management, pentru a se asigura că rămân relevante și adecvate pentru societate și pentru a identifica oportunităţi de îmbunătăţire;

Directorul general şi conducerea fiecarei entităţi organizatorice din cadrul societăţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aplicarea eficientă şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management integrat.

Directorul General a hotărât ca Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, având autoritatea şi responsabilitatea funcţionării Sistemului de management integrat, să fie d-na ing. Vasile Marcela.

Director general:
ing. Vasile Maier