POLITICA INTEGRATĂ DE MANAGEMENT, CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ,
Angajamentul DIRECTORULUI GENERAL pentru anul 2022,

 

În anul 2022 vom continua dezvoltarea sectorului de apă si de canalizare prin investiții din surse proprii și programe cu finanțare europeană pentru creșterea eficienței furnizării serviciilor și asigurării conformării cu Directivele UE.

În acest sens, Directorul general al APĂ CANAL SIBIU S.A. stabilește:

Politica

APĂ CANAL SIBIU S.A. urmărește dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare, protecţia mediului, managementul riscurilor, adaptarea la schimbările climatice, eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Viziunea

APĂ CANAL SIBIU S.A. va aborda un management performant care să asigure accesibitatea la servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru toți, dezvoltând un operator aliniat directivelor UE privind serviciile în domeniul furnizării apei potabile și a colectării apei uzate.

Misiunea

APĂ CANAL SIBIU S.A. se aliniază sistemelor de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2022 poziția de lider regional pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice din România în condiții de eficiență și profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea angajaților și partenerilor noștri.

În calitate de Director general mă angajez față de clienți, parteneri, organizații locale, ca împreună cu echipa APĂ CANAL SIBIU S.A. să participăm la creșterea calității vieții, să gestionăm un sistem de management integrat, calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă, să menținem sistemul de control intern/managerial în concordanță cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și Ordinului SGG nr.600/2018, care să ne permită sprijin în dezvoltarea de comunități sustenabile și prospere, îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă și apă uzată abordând următoarea:


Strategie 2022-2023,


Crearea condițiilor de accesare a finanțării nerambursabile POIM, pentru creșterea gradului de conectare al populației la rețelele publice de apă potabilă până la aproximativ 98%, și a gradului de conformare privind epurarea apelor uzate a populației din aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți până la aproximativ 99%. În 2022 vom avea o strategie de dezvoltare sustenabilă având ca obiectiv strategic îmbunătățirea modului în care funcționează organizația în cadrul acestui concept și asumându-ne o îngrădire a libertății de acțiune datorată situației generale impuse de pandemie.


Directorul general și conducerea fiecărei entități organizatorice își asumă întreaga responsabilitate pentru aplicarea eficientă și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management integrat și a Sistemului de control intern/managerial. Politica, viziunea, misiunea și stategia de dezvoltare este comunicată, înțeleasă și menținută în cadrul organizației și disponibilă părților interesate.
Directorul general a hotărât ca Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, având autoritatea și responsabilitatea funcționării Sistemului de management integrat și a Sistemului de control intern/managerial să fie d-na ing. Vasile Marcela Maria.

 


Director general,                                                                                                       NR. 39461
Ing. Maier Bondrea Vasile                                                                                        Data: 06.12.2021