Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii SC Apă Canal SA Sibiu își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 25.07.2016.
Prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componentă variabilă.
Contractele de Administrare cuprind o Anexă cu un număr de 4 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 comitete:

  • Comitetul de nominalizare și remunerare
  • Comitetul de audit

B. Politica si criteriile de remunerare a directorilor

Directorul general al SC Apă Canal SA Sibiu, a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 53/25.07.2017 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 07.08.2017.

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare. Directorul General, are dreptul să primească, dupa aprobarea situațiilor financiare anuale, un bonus anual de 3 indemnizații fixe lunare, calculate ca medii conform art.10, acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, stabilite prin prezentul contract de mandat și în limita maxima stabilită de Consiliul de Administrație/Adunarea Generală a Acționarilor Societății. Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiul financiar anual societatea înregistrează pierdere.

Consiliul de Administrație