Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat din cadrul Apă Canal Sibiu S.A.

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii Apă Canal Sibiu SA își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 24.07.2020 (CTR CA).
Prin Hotărârea AGA nr. Hot.4/23.06.2020, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componentă variabilă.
Contractele de Administrare cuprind o Anexă cu un număr de 4 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează 2 comitete:

 Comitetul de nominalizare și remunerare
 Comitetul de audit

B. Politica și criteriile de remunerare a directorilor cu contract de mandat din cadrul Apă Canal Sibiu S.A.

Are în vedere următoarele prevederi legale:

– Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor cu contract de mandat;
– Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și Contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;
– Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
– Componenta de management a directorilor cu contract de mandat aprobată de Consiliul de Administrație care dezvoltă și completează componenta de administrare formând Planul de administrare care include și indicatorii și criteriile de performanță.

Directorul general al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 47/09.07.2021 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani (CDG).
Directorul economic al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 77/19.11.2020 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani (CDE).

Remunerația directorilor numiți în baza uni contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare. Acestia au dreptul să primească, dupa aprobarea situațiilor financiare anuale, un bonus anual de 3 indemnizații fixe lunare, calculate ca medii acordate proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, stabiliți prin prezentul contract de mandat și în limita maxima stabilită de Consiliul de Administrație/Adunarea Generală a Acționarilor Societății. Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiul financiar anual societatea înregistrează pierdere.

Începând cu 01.01.2024, în structura indemnizației membrilor consiliului de administrație nu mai există componentă variabilă.

 

Consiliul de Administrație