În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 27.05.2020, ora 11.00.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru
activitatea desfăşurată în anul 2019; Raportul de activitate pe sem.II 2019 si Raportul de activitate pe anul 2019, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2019 ;
2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2019;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exerciţiul financiar 2019;
4. Aprobarea Bilanţului contabil la data de 31.12.2019, a anexelor acestuia, a contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului realizat; a Declaratiei nefinanciare aferente anului 2019;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019;
6. Diverse

În situaţia în care Adunărea Generala ale Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 28.05.2020, aceleași ore , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.