În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 23.06.2020, ora 11.00 .

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Numirea administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, si prevederile H.G.722/2016, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu;
2. Aprobarea formei contractului de mandat care se va semna cu administratorii, inclusiv a remunerației administratorilor, și desemnarea persoanei care să semneze în numele AGA acest contract ;
3. Diverse

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ce va avea loc în sala de şedinţe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 23.06.2020, ora 11.30.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor :

1.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii administratorilor societatii APA Canal Sibiu S.A. si împuternicirea directorului general al Apă Canal Sibiu S.A. să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
2.Diverse
În situaţia în care Adunarile Generale a Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de 24.06.2020, aceleași ore, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

EC. CRISTIAN BUCURA

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.