În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce vor avea loc în sala de şedinţe a societătii Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de 19.02.2020, ora 11.30 și respectiv ora 12.00.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2020 cu anexele aferente;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2020;
3. Propunerea spre aprobare a declanșării procedurii de selecție, conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.;
4. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în urma revizuirii;
5. Diverse.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului Comunei Loamneș în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Dispoziția Primarului comunei Loamneș nr.160/17.09.2019 este dl. Cretu Daniel Ionut, în calitate de Consilier Primar.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
3. Diverse
În situaţia în care Adunarea Generală a Acţionarilor nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. pentru ziua de 20.02.2019, aceleași ore, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian

Convocator al AGA Apă Canal Sibiu S.A.