CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii nr. 553/16.07.2020, privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, precum și evoluția situatiei epidemiologice actuale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 de zile începând cu data de 09.11.2021, în data de 15.12.2021, ora 11:00, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă:


  • Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ce va avea loc in temeiul art.15 pct.(5) al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenții sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise pâna la 15.12.2021, ora 11:00, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârea se va adopta conform majorității voturilor exprimate pentru următoarea:

Ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor :

  1. Aprobare locație teren pentru relocare parc auto, în suprafața de aproximativ 2ha, situat perimetral Sibiului către Zona de Vest; aprobarea raportului de evaluare efectuat de un expert ANEVAR a terenului propus spre cumpărare; aprobarea prețului de cumpărare a terenului respectiv.
  2. Diverse.

În situaţia în care Adunarea  Generală a Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor  Apă Canal Sibiu S.A  pentru ziua de 16.12.2021,  aceleași ore, în aceleaşi conditții de desfășurare  şi cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269218696, între orele 07:00-15:30.


PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ec. Bucura Cristian

CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.