ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 12.10.2020


      Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc având în vedere prevederile art.1 si art.4 din Ordonanța de urgență nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților , în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare , în data de 12.10.2020, ora 11:00, la convocarea Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.,

      În temeiul art 15 pct (5) al Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.:

” Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc. „

votul s-a organizat exclusiv prin corespondență.

      Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A., persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1023/l998, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfăşurat prin transmiterea în scris a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.987.657 acţiuni din totalul de 1.987.685 acţiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

       Preşedintele de şedinţă, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este statutară şi poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

       Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acţionarilor spre aprobare:

          1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat pe anul 2020 , al Apă Canal Sibiu S.A.;

          2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administraţie al Apă Canal Sibiu S.A. pentru semestrul 1 2020;

          3. Diverse

      Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

      Cu votul pentru exprimat în scris al majorităţii acționarilor,

 

                                                                     HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat pe anul 2020, al Apă Canal Sibiu S.A., conform Nota de fundamentare nr. 18428/24.09.2020.

Art.2. Se aprobă Raportul semestrial al Consiliului de Administrație aferent semestrului 1 2020.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administraţie a Apă Canal Sibiu S.A.


Adoptată astăzi,

12.10.2020

HOTĂRÂRE – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR – APĂ CANAL SIBIU S.A.